Terms of use

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.  De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten.

2.  Alle middelen van correspondentie zoals e-mail, facebook en sms mogen worden gebruikt om bestellingen en afspraken vast te leggen en op een rechtsgeldige manier te laten gelden indien nodig.

3.  De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf. Inzake verkoop van materiaal dient het volledige bedrag bij bestelling te worden betaald, tenzij anders wordt overeengekomen.

4.  Annuleringen van fotoshoots kunnen kosteloos gebeuren tot 48 uur voor de afspraak. Annulering tussen 24 uur en 48 uur voor tijdstip van afspraak is 30% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Annulering binnen de 24 uur is 50%. Indien bij een bestelling men niet komt opdagen op het uur en datum van de gemaakte afspraak, zonder verwittiging of zonder geldige reden is 90% van het overeengekomen bedrag opeisbaar en zal worden gefactureerd.
Hierbij zijn onderstaande voorwaarden in art. 5 eveneens van toepassing.

5.  Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 12% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag. Bij gebreke aan regeling binnen de 15 dagen na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op
schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12%, met een minimum van € 25. Dit alles is tevens van toepassing indien termijnen van respijt worden toegestaan of toegekend. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het niet beschikken over het niet-betaalde bedrag. Tevens worden alle kosten in rekening gebracht die er toe hebben geleid om onbetaalde facturen te innen zoals aangetekende zendingen, debiteurenbeheer, incassokosten, werkuren, transport, aanmaningen, gerechtskosten, deurwaarderskosten, onderzoekswerk en alles wat hiervoor interpreteerbaar kan zijn.

6.  Bovendien kan bij wanbetaling verbod worden gegeven het afgeleverd product inzake dienstverlening niet te gebruiken. Dit verbod tot gebruik kan geen enkele schadevergoeding doen ontstaan.

7.  Ontvangst van de facturen wordt vermoed te zijn 4 werkdagen na factuurdatum.

8.  Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 5 werkdagen dagen na ontvangst van de factuur, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid.

9.  In elk geval kan zowel voor diensten als verkoop van materiaal een voorschot worden gevraagd. Dit voorschot dient binnen 14 dagen na offertedatum te worden betaald. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling van het voorschot kunnen alle bestelde prestaties eenzijdig door ons worden opgeschort of zelfs eenzijdig geannuleerd, zonder dat deze enige aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding van de besteller.

10.  Indien de bestelling wordt geannuleerd door de besteller na betaling van het voorschot, is het volledige offertebedrag principieel opeisbaar en komt het betaalde voorschot ons sowieso toe. Annulatie of verandering van datum kan gebeuren tot 48u voor de aanvang van de fotoshoot.

11.  De leveringstermijn van alle prestaties (diensten en verkoop) zijn aanduidend, doch niet bindend. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de bestellingovereenkomst.

12.  Het auteursrecht op de gemaakte prestaties is volledige en authentieke eigendom van de fotograaf. 

13.  Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de besteller/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is (=privégebruik) en niet zonder onze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden. De naam van de fotograaf (cristina de la madera) moet steeds duidelijk leesbaar vermeld worden en dit naast de foto zelf. Voor commercieel gebruik (reclame,websites, drukwerk, … ) dient een schriftelijke toelating gevraagd te worden aan de fotograaf. Bij inbreuken tegen het gebruik- of reproductierecht of een inbreuk i.v.m. de naamsvermelding wordt 300% van de gangbare tarieven aangerekend, waarbij de voorwaarden in art. 5 eveneens van toepassing zijn. Dit zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

14.  Bij het maken van foto’s en ander beeldmateriaal wordt door ons verondersteld dat de besteller/ opdrachtgever toestemming verkreeg van elke mogelijke (auteurs)rechthebbende. De besteller of opdrachtgever is volledig aansprakelijk hiervoor en wij kunnen geenszins aansprakelijk hiervoor worden gesteld (vrijwaring).

15.  Wij zijn niet aansprakelijk voor enig schadelijk en onwettig gebruik van de afgeleverde diensten/producten door de besteller/opdrachtgever noch door derden.

16.  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk meegedeeld door de geportretteerde zijnde geleverde prestaties en producten mogen door ons gebruikt worden in onze portfolio, onze reclame, e.a. fotografische werken. De besteller/opdrachtgever gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord bij bestelling en de toestemming wordt hiervoor sowieso vermoed. Genomen foto's tijdens shoots kunnen dus zowel worden gepubliceerd op onze websites www.cristinadelamadera.com of www.media-content.be en bijhorende social media als voor exposities e.d.

17.  Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van in eerste instantie een arbitragecommisie van het arrondissement Antwerpen.


FOTOGRAFIA CRISTINA DE LA MADERA *Korenveld 19 - 2150 Borsbeek *BTW BE 0880 975 081